Priopćenje udruge KEKS: CGO Lećevica uništit će Dalmatinsku zagoru!

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica je projekt kojim će doći do onečišćenja podzemnih voda te bespovratnog uništenja djevičanski netaknute i ekološki očuvane Dalmatinske zagore.

 1. Dokazano je da podzemne vode iz užeg područja planiranog centra dolaze na izvor rijeke Jadro nakon 66 dana. Dolaziti će i svaki naredni dan donoseći sa sobom procjedne vode s navedene lokacije. Planirani centar nema kanalizacijski sustav a niti se ne namjerava izgraditi ga, te će se veći dio otpadnih voda izlijevati u upojne bunare tj. direktno u krš i nakon 66 dana svakodnevo dolaziti na izvor rijeke Jadro iz koje se sada crpi pitka voda za 300.000 stanovnika. Stoga nova hidrogeološka istraživanja nije potrebno ni raditi.
 2. Predviđena površina planiranog CGO-a je 25000 m2. Na toj površini očekuje se 300000 – 320000 m3 oborina godišnje, tj. prosječno 800 – 890 m3 na dan. Elaboratom je predviđen pročiščivač voda kapaciteta 35 m3/dan. A oborine nisu svakodnevna pojava.
 3. Rješenje o prihvatljivosti zahvata temeljeno na Studiji utjecaja na okoliš doneseno je 2006. godine. Kako lokacijska dozvola nije izdana u roku predviđenom zakonom, i Rješenje i Studija su nevažeći. Jedina mogućnost izrade novog Rješenja je izrada nove Studije na okoliš.
 4. Studija i Elaborat zaštite okoliša sadrže nevalidne podatke o flori i vegetaciji, zapisane su biljke koje tamo zbog ekoloških prilika ne rastu niti mogu rasti, nedostaju podaci o strogo zaštićenim vrstama te nedostaju podaci o ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima.
 5. Podaci o speleologiji su također nevalidni. Ono što nedostaje u Studiji i Elaboratu je činjenica da su neposredno uz lokaciju budućeg CGO-a pronađena dva speleološka objekta dubine od cca 200 m koje zbog neočekivane dubine od 200 m nisu detaljno istražene niti topografski snimljene, tako da smijer pružanja jamskih kanala, a time i pretpostavljeni smijer oticanja podzemnih voda nije poznat.
 6. I podaci o biospeleologiji su također nevalidni. Iz uzoraka usputno prikupljenih u tim jamama, do danas su opisane dvije za znanost potpuno nove vrste. Jedino njihovo poznato obitavalište na svijetu su upravo te dvije jame. Ni do dana današnjega, nije istražena podzemna fauna niti izrađen elaborat s popisom vrsta koje nastanjuju podzemni prostor nad kojim se predviđa izgradnja Centra ili u njegovoj neposrednoj blizini.. Bilo koji utjecaj na podzemlje općenito, a posebice na podzemne vode, može imati katastrofalne posljedice na osjetljivu podzemnu faunu.
 7. Podaci o stanju tj. kvaliteti zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji, navedeni u elaboratu, su nevjerodostojni jer obuhvat podataka nije bio zadovoljavajući a dio ih je napisan prema podatcima tvrtke koja nije imala dozvolu za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka.
 8. Izrazito velika važnost života i zdravlja ljudi, ali i života i očuvanja strogo zaštićenih jedinki je opće poznata činjenica koja je već odavno prepoznata i u zakonodavstvu Republike Hrvatske. Tako je kazna do pet godina zatvora predviđena za gospodarenje otpadom na način koji ugrožva život ili zdravlje ljudi; usmrćenje, hvatanje ili branje strogo zaštićene jedinke te za izazivanje znatnog propadanja staništa strogo zaštićene divlje svojte.

9. Najmanje što se može učiniti za dobrobit prirode i okoliša a samim time i čovjeka je izrada nove Studije utjecaja na okoliš koja bi trebala procijeniti štetnost tj. neštetnost zahvata.
Udruga Krizni Eko Kaštelanski Stožer

2 KOMENTARI

 1. Poštovani članovi kriznog eko stožera, najdraži prijatelji,

  U potpunosti podržavam svako slovo i svaki zarez vašeg priopćenja.
  CGO Lećevica i KKPE Peruća predstavljaju najveću i najstrašniju prijetnju opstanku svog našeg naroda u cijeloj Dalmaciji.

  Bezpovratno i trajno zagađenje cjelokupnog vodnog tijela, kako nadzemnih i tako i podzemnih voda predstavljaju zločin kojeg nam pokoljenja koja dolaze poslije nas neće nikada oprostiti – niti će nas moći razumjeti.

  Umjesto da od vodovoda starog gotovo dva tisućljeća, koji je još u funkciji, napravimo neviđenu turističku atrakciju, mi činimo ekocid biblijskih razmjera, za koji će nas pokoljenja koja dolaze poslije nas stidjeti tisućljećima.

  Učinimo sve što možemo, udružimo se, pomozimo drugima da razumiju, ovo što bezumni kane, i što se više neće moći popraviti nikada.

  Srdaćno Vaš,

  Ante Janković

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here